Digital Marketing cơ bản

Kiến thức cơ bản nhất về Digital Marketing dành cho bạn nào quan tâm. 😀

Sưu tầm. Presented by: Nguyễn Hà Anh Thảo

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/banhbeobanhbeo/abc-v-digital-marketing&#8221; title=”ABC về Digital Marketing” target=”_blank”>ABC về Digital Marketing</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/banhbeobanhbeo&#8221; target=”_blank”>Banhbeobanhbeo</a></strong> </div>